سرنوشت شوم قسمت بیستم

با کمک هم سفره رو جمع کردیمو اومديم پای تلوزیون رو مبل نشستيم. تکیه داده بودم به کناره يه مبل 2 نفره، الهامم مبل کناری بود
الهام_ تو اينهمه غذا ميخوری کجات ميريزی؟ نمیترکی؟
من_ نه بابا، همش هضم ميشه
الهام_ همه چیزت عجيبه، انگار نه انگار اينهمه غذا خورده. من همين یه ذره هم که ميخورم يکم هم هوا گرم باشه خوابم ميگيره
من_ چی بگم والا
الهام_ حوصله داری يکم حرف بزنيم
من_ خب مثلاً الان داريم چی کار ميکنيم، حرف ميزنيم ديگه
الهام_ نه منظورم در مورد مشکلاتته، در مورد گذشته، فکرای منفیو اين چيزا
من_ بیخیال الهام حوصله داریا، بيخودی فکرت درگیرش ميشه اذيت ميشی
الهام_ اين شغل منه ها، روزی کلی آدم میبینمو باهاشون حرف ميزنم
من_ خب حالا چی ميخوای بگم واست؟
الهام_ چرا تنها زندگی ميکنی؟ چرا نميری پيش خانوادت؟
من_ اينو يه بار هم پرسيده بودی، ببين الهام از بچّگی رو پای خودم واستادم، هميشه از سنم جلو بودم. بچه ننرو لوسی نبودم که همش بخوام تو بغلِ ننه بابام بلولم، باور کن يادم نمياد دفعه آخری که مادرم يا بابامو بغل کردم چند وقت پيش بوده. به قول مادرم بس که با احساسم. هميشه دنبال سکوت بودم، البته يه زمانی خيلی مهمونی شلوغ پلوغ دوست داشتم اما الان اصلاً حوصلشونو ندارم. مهمونی که خیلی کم ميرم اگرم برم پيش رفیقی، کسی، اونم تازه اگه تعدادمون زیر 5 نفر باشه
الهام_ ميفهمم چی ميگی. بعضی آدما سکوتو دوست دارن بعضيها شلوغیو. اما چيزی که اين وسط برام مهمه اينه که کسی که سکوتو انتخاب ميکنه اين انتخابش از افسردگی نباشه
من_ افسردگی که خب دارم خودت که ميبينی از چشمام داد ميزنه، اما فکر نکنم مال اون باشه. شايد واسه اونه که از بچّگی بکل تنها بودم
الهام_ تا حالا پيش روان پزشکم رفتی که در مورد مشکلاتت صحبت کنی؟
کرمم گرفته بود دلم ميخواست اذيتش کنم اون جدی ازم سوال ميکرد منم با نیشخندو شیطنت يه جواب سرسری بهش ميدادم
من_ با خنده گفتم يه چند جايی رفتم اما اونا هم عين تو ديونهِ بودن نتونستن کاری بکنن
الهام_ اِ، فرهاد جدی ميپرسم
من_ خب منم جدی گفتم ديگه، ميرفتم پيش يارو شروع ميکردم دردو دل کردن. میديدم بعده يکم مدت يارو خودش از من افسرده تر میشد منم بیخیال ميشدم دیگه نمیرفتم
الهام_ تا حالا به خود کشی فکر کردی؟
تو دلم ياد موقعی افتاد که خود کشی کرده بودم خواستم بهش بگم خودکشی کردم اما نگفتم
من_ نه بابا اینکارا مال جووناست. از ما که گذشت
الهام_ مطمئنی بهم دروغ نمگی؟
من_ به تو چه آخه!؟ اِاِاِ الهام حوصله ام سر رفته اين حرفارو بذار واسه بعداً
يکم اخم کرد که دلم واسش رفت
الهام_ کاش يکم مثل بقيه کارات توی حل کردن مشکلاتت جدی می شدی
من_ چشم، جدی ميشم حالا بعداً حرف ميزنيم الانو ول کن
پاشدم رفتم سمتِ تلوزیون از بغلش پاکت سیگارمو برداشتم رفتم کنار پنجره. تو سکوت خودم غرق بودمو با دود سيگار بازی ميکردم. الهام رفت طرف استریو تو هال و روشنش کرد، يه آهنگِ ايرانی گذاشت از اين شلوغ پلووغا مال رقص. برگشتم طرفش همینجوری که به ديوارِ پشت سرم تکیه داده بودم يه ابرومو دادم بالا با تعجب نگاش کردم. يعنی تو که ميدونی من اعصاب اين آهنگارو ندارم چرا منو اذيت ميکنی. اونم آروم میخندیدو سر جاش آروم ميرقصيد
من_ crazy
الهام_ خودتی
من_ ميشه قطعش کنی؟
الهام_ نُچ
من_ فکر ميکردم فقط من سادیسم دارم انگار اين يکی مریضی منم بهت سرايت کرده
خندش شديدتر شد، همینجور که سر جاش میرقصید صدا رو برد بالاتر
من_ اينقدر قِر بده که خسته شی
دوباره برگشتم سمتِ پنجره، يکم گذشت صدا رو آورد پائین. اومد طرفم
الهام_ توی اون MP4 چی داری؟ خب چه آهنگایی گوش ميدی؟
من_ متال و داريوش. همين
الهام_ wow، متال. پس خطرناکم هستی
من_ همینجور که هنوز پشتم بهش بود گفتم آره مثلاً اگه الان فاصلتو با من زياد نکنی کار دستت ميدم
زد زيرِ خنده با پشت انگشتای دستش از پشت گردنم کشيد تا وسطای کمرم بعدشم کنترل استریو رو گذاشت جلوی من رو لبه پنجره خودشم ازم فاصله گرفت. برگشتم نگاش کردم از هال خارج شد رفت سمتِ اطاقا. رفتم سمتِ ساکم توشو گشتم، دنبالِ فیش بودم که mp4 رو وصل کنم به استریو. چند وقت پيشا که ميخواستم برم خونه فريد تو ساکم گذاشته بودم. اميدوار بودم هنوز باشه که پيداش کردم. رفتم سمتِ استریو پشتشو نگاه کردمو mp4 رو وصل کردم بهش. صدا رو آوردم پایینتر، شروع کردم آهنگا رو چک کردن، آهنگِ turn the page رو از metallica گذاشتم. يه پک محکم به سیگارم زدم که اين سیگار هم رسيد به آخرش. رفتم سمتِ پنجره توری رو زدم کنار سیگارو رو ديوارِ پشت پنجره فشارش دادم بعدش شوت کردم تو حياط. يه پوزخند زدمو برگشتم رو همون مبل 2 نفره نشستم. کنترل استریو دستم بود يکم ديگه صداشو بردم بالا
من_ Hey beauty where are you?
از تو اطاقش با صدای نسبتأ بلند که من بشنوم گفت به قول خودت خوشگل باباته، الان ميام. آروم با آهنگ میخوندم سعی ميکردم لذت ببرم، خيلی آروم شده بودم. چشمامو بسته بودمو صورتم سمتِ سقف بود. آهنگ داشت به آخرای خودش میرسید صدای لید گيتارjames موهای تنمو سيخ کرده بود. همینجوری غرق آهنگ بودم که ۲ تا دست از رو شونم سُر خورد اومد پایینتر تا بالای سینم دوباره رفت رو سرشونم. تا چشمامو باز کردم سریع دستشو برداشت گذاشت رو چشمام. يه نیشخند زدم دستامو گذاشتم رو دستش، يکم رو دستاشو ماليدم
من_ دختر جون سر به سر من نزار. اين باره چندمه دارم ميگم من خطرناکم
دستاشو از صورتم برداشتمو آروم هدایتش کردم بياد کنارم بشینه. تازه وقتی نشست چشمام به صورتش افتاد
من_ wow
آرایش صورتشو عوض کرده بود، کاملاً مثل خواننده های متال درست کرده بود. يه خط چشم مشکی دور تا دوره چشمش کشيده بود با يه سايه بنفشه تيره بالا چشمش. گونه هاشو با رنگ بنفشه تيره تر از چشماشو يکم سرخ آرايش کرده بودو لبش که توی اون چند لحظه بيشترِ نگاهم بهش بود بنفشه نسبتأ کمرنگ با يکم رنگ قرمزو خط لب مشکی خيلی نازک. آرایشش با اون لباسای مشکی رنگش بدجوری منو تحت تاثير قرار داد
من_ wow، جداً شکه شدم. تو ديگه کی هستی بابا
الهام_ ديدم صدای آهنگِ متال اومد داشتم آرایشمو تجديد ميکردم یهویی به ذهنم خورد شبيه اين متالا آرایش کنم
من_ حالا اينجور آرایشو از کجا ياد گرفتی؟ از کجا میدونستی متالا اينجوری آرايش ميکنن تو که متال باز نيستی
الهام_ خُب تو ماهواره ديده بودم. خوشت اومد؟
من_ so nice، معرکست بابا
از مبل پاشدم رفتم يکم عقبتر باز نگاش کردم اين سری کلِ بدنشو باهم
الهام_ فرهاد اينجوری نگام نکن
يه لبخند زدمو آهنگو عوض کردم باز از metallica بود. به ديوارِ خونه تکیه داده بودمو گاهی به کنترل نگاه ميکردم گاهی به الهام. الهام از مبل پاشد اومد جلوم واستاد
من_ هووم؟
الهام_ اين کنترلو بده ببينم حداقل يکم آرومترشو بذار. اصلاً بده به من ببينم،
کنترلو با خنده به زور از دستم گرفتو mp4 رو از استریو جدا کرد يه آهنگِ موزيک خالی آروم گذاشت دوباره جلوم واستاد
چشمای گربه ای مانندش که با اين خط چشم طولانی حسابی آدمو وسوسه ميکرد، دماغ کشيده و استخونی صورتش با گونه های نسبتاً برجسته که به خاطره اون آرایش بيشتر برجسته به نظر میرسید. لب قلوه ایش که برق ميزد حسابی تحریکم کرده بود اما سعی ميکردم اصلا به روی خودم نيارم. دلم نمی خواست چيزی بینمون پيش بياد. دستامو گرفت کشيد وسط سالن
الهام_ هوس رقصیدن کردم، ميخوام همراهیم کنی
من_ الهام بیخیال شو
الهام_ هیسسسسسس
من_ خدا به خير کُنه. Ok هر چی تو بگی
انگشتای دست راستمو گذاشتم بين انگشتای دست چپش. دستامونو از بغل آورديم بالا. دست چپِ من دور کمرش بود دست چپِ اون هم رو شونه چپِ من
الهام_ قبل اينکه شروع کنيم بگما من عادت دارم هميشه تو اين رقص راهنما باشم
من_ يه چشمک براش زدم گفتم شما زنا هميشه دوست داريد راهنما باشید
آهنگ آروم پخش میشدو الهام آروم حرکت ميکرد. منم خودمو باهاش وقف میدادمو سعی ميکردم همراهیش کنم
الهام_ تو قبلاً اینکارو کردی نه؟
من_ چی؟
الهام_ هيچی آخه خيلی خوب همراهی ميکنی
من_ اينقدر فکر نکن سعی کن لذت ببری
الهام_ چقدر داغی
چيزی نگفتم، همینجوری خيلی آروم باهم حرکت میکردیمو چرخ ميزديم. دستشو از دستم جدا کرد جفتشو گذاشت رو سرشونه هام. دستای منم دور کمرش بود، گاهی هم خيلی آروم میکشیدم پشت کمرش. همين جوری با اون چشمای جذابش منو نگاه ميکرد. بدنم داغتر از هميشه شده بود، نميخواستم نگاش کنم اما نمی شد
من_ چشمای تو اعجاب آوره، میدونستی؟
احساس رضايت تو صورتش بيداد ميکرد. يه دستشو گذاشت رو سینم آروم تا پشت گردنم لمس کرد، يه لحظه حسابی تحريک شدم لبمو آروم گاز گرفتم
من_ هيچ وقت هیچی رو اينجوری نگاه نکن. ممکنه از بس داغ بشه بترکه
الهام_ ديوونه
خيلی آروم به صورتِ دایره وار میچرخیدیم، شايد يه لاکپشت سرعتش از ما بيشتر بود. ضربان قلبم تند شده بود، حس ميکردم بدنم گر گرفته اما بايد خودمو نگه میداشتم. لطافتِ دستاش که رو بالاتنه من بازی ميکرد با اون چشمای مشکی براقش حسابی حواییم کرده بود. دستامو بردم پشت سرش، بند موهاشو آروم از موهاش در آوردمو موهاش که دمب اسبی بسته بود باز شد ریخت رو شونه هاش. بند موشو گذاشتم تو جيب شلوارم. نگاهمون هنوز تو هم بود، دست کشيدم تو موهاش يکم تکونشون دادم که قشنگ از هم باز بشن، موهای لختش با کوچکترين حرکتی تکون ميخورد. احساس ميکردم تحريک شده اما اونم خودشو نگه میداشت. با دست چپم خیلی آروم پشت کمرشو لمس ميکردم با دست راستم هم از پشت موهاش دستامو آوردم بالاتر تا روی گردنشو پشت سرش بعد دوباره دستمو میبردم پائين. هر بار که دستم از گردنش رد ميشد نفسش عميق تر میشدو گاهی هم چشماش خمار. با پشت انگشتای دستم آروم کشيدم پشت گوشش. سرشو دقيقاً به همون سمتِ انگشتای من خم کرد. انگشتم موند لای گردنشو سرشونش. يکم خودشو مالیدو يه آه خيلی خفيف کشيد. دوباره تو چشمای خمار من خيره شد، احساس ميکردم اگه يه لحظه ديگه ادامه بديم نميتونم خودمو نگه دارم. دستامو از پشت سرشو کمرش جدا کردم خواستم خودمو ازش جدا کنم که با دستاش که دور گردنم بود سرمو گرفتو نذاشت دور بشم. چشماشو بستو منو بيشتر به خودش نزديک کرد، گرمایِ تنشو کاملاَ حس ميکردم. واقعاَ مونده بودم که بايد چی کار کنم. از طرفی خيلی وقت بود که سکس نداشتم از طرفی یه جورایی دلم نمی اومد با الهام سکس کنم. باز يکم بيشتر بهم نزديک شد، کاملاً بدنش با بدنم تماس داشت. دستای من دور کمرش بودو اونم يه دستش دور گردنم يکيش دور کمرم. هنوز چشماش بسته بود. قدش يکم ازم کوتاهتر بود واسه همون گردنشو رو به بالا نگاه داشته بود که بتونه به چشمای من خيره بشه. يکم ديگه کمرشو لمس کردم، سرمو بردم نزديکِ گوشش
من_ الهام
باز هيچ توجهی نکرد گردنشو خم کرد سمتِ سر من، حس ميکردم کنترلش دیگه دستش نيست. انگار تو عالمه خلصه رفته باشه. سر جام واستادمو ديگه نچرخیدم.
الهام_ با صدای خيلی خفيف گفت نگرانِ هيچی نباش
من_ آخه، آخه
الهام_ هيس
ديگه چيزی نگفتم، با خودم گفتم حالا که خودش می خواد منم بيشتر از اين اذيتش نمی کنم چون ميدونستم اگر منم نخوام اينقدر تحریکم ميکنه که آخر نظرم عوض بشه. ترجيح دادم الکی وقتو هدر ندم. لبمو بردم زيرِ گوشش که ميدونستم جزء حساسترین قسمتای بدنشه. خيلی آروم لبمو کشيدم رو پوستش. همون جور که حدس ميزدم فشار دستاش به دور کمرمو گردنم بيشتر شدو خودشو بيشتر بهم فشار داد. همين جوری لبمو ميکشيدم رو پوستشو کنار صورتش. همينجوری صورتمونو میمالیدیم به هم که نفهميدم چی شد لبامون به هم قفل شد. خيلی محکم لبمو کشيد تو دهنشو شروع کرد مکیدن. تو دلم گفتم خدايا اين چرا اينقدر شهوتش بالاست. زبونمونو میمالیدیم به هم، همچنان چشماش بسته بودو لبامون رو هم بود. نميدونم چقدر لبای همديگه رو خورديم اما لبای من بدجور خسته شده بود. صورتمو از صورتش جدا کردم، تو صورتش نگاه کردم چشماش هنوز بسته بودو لب خودشو گرفته بود لای دندوناش. آروم به خودم فشارش دادم. سرشو خم کرد گذاشت رو سينم. کاملاً به هم چسبیده بوديم، يکم تو اون حالت واستادیم
من_ حالا ميخوای تا شب همينجا واستیم؟
هيچی نگفت، حس ميکردم انگار خوابش برده، يکم تکونش دادم دوباره ازش پرسیدم
الهام_ نه اينجا خوب نيست، بريم اطاق من
من_ خب يکم منو ول کن که بریم، در نِميرم به خدا
الهام_ نميدونم چم شده انگار لمس شدم. ميشه منو ببری؟
من_ واقعاً عجيبی تو بابا
يه دستمو بردم زيرِ پاش اونیکی هم يکم پایینتر از گردنش گرفتمو بلندش کردم رو دستامو آروم رفتيم سمتِ اطاقش. سرشو چسبونده بود به سینمو تو چشمام نگاه ميکرد. آروم گذاشتمش رو تخت، تا خواستم يکم ازش دور بشم دستامو گرفت تو دستش با يه فشار خيلی آروم بهم فهموند که بخوابم رو تخت. دراز کشيدم کنارشو دمر به صورتش نگاه ميکردم، اونم طاق باز خوابيده بودو داشت منو نگاه ميکرد. با دستم يکم کشیدم رو شکمش. دستمو برداشتم به اين اميد که ممکنه از ادامه منصرف شده باشه، منم عين خودش طاق باز شدم. يه چند لحظه که گذشت اون دمر شدو خودشو به من نزديک تر کرد. آروم دستشو ميکشيد رو شکمو سینه هام، حسابی داغ شده بودم، چشمامو بستمو ساکت ساکت بودم. با زبونش ميکشيد زيرِ گوشمو گردنم، نفسم عميق تر شده بود، خودشو بيشتر بهم نزديک کرد همینجوری که گردنمو ليس ميزد دستشو آروم آروم برد سمتِ چیکو، از رو شلوار يکم فشارش داد. چشمامو باز کردمو صورتشو يکم بردم عقب تر تو چشماش نگاه کردم. حالا ديگه مطمئن بودم خودشم می خواد، خوابوندمش رو تخت لباسمو در آوردم. يکم از رو لباس سینشو ميک زدمو سرمو میمالیدم روش، اونم دستاش تو موهای من بودو سرمو میمالید. پائين لباسشو گرفتمو سعی کردم از تنش در بيارم، با کمک خودش لباسشو از تنش در آورديم. سینه های نسبتأ درشتش معلوم شد، يه سوتین مشکی براق نازک بسته بود که کلِ سینش قشنگ از زيرش معلوم بود. تضاد رنگ سياه با بدنه سفیدش حسابی تحريک کننده بود. زبونمو ميکشيدم دور نافش آروم ميرفتم بالا سمتِ سینه هاش، دستامو بردم پشت کمرشو بند سوتینشو باز کردم. سینش تو دهنم بودو نوکشو که حسابی شق شده بود میمکیدم، همين جوری مشغول مکیدن سینش بودم که يه دستامو از رو دامن نازکش که پاهاش از زیرش قشنگ معلوم بود گذاشتم بین يکی از رونای پاش. رون درشتشو يکم فشار دادم، کاملاً نرم بود. آروم دستامو آوردم طرف کسش از رو دامنش دستامو گذاشتم رو کسشو يکم فشار دادم. نفساش خيلی عميق تر شده بود، دامنشو دادم بالا دستامو گذاشتم رو رون نرم پاش، یهویی سرمو گرفت لبشو دوباره چسبوند به لبمو شروع کرد مکیدن. همینجوری که همراهیش ميکردم دستامو بردم سمتِ شرتش. با انگشت شصتم آروم از روی شرتش چوچولشو میمالیدم شرتش کاملاً خيس شده بود. تازه فهميدم چرا اون همه محکم لبمو ميخورد نگو حيوونی کلی تحريک شده بوده. يکم که از رو شرت میمالیدمش صورتشو از صورتم جدا کردمو با دستم دامنشو با کمک خودش از پاش در آوردم، شرتشم مثل سوتینش مشکی نازکِ براق بود که کسش کاملاً معلوم بود، لبه های کسش يکم بيرون بودو چوچولش حسابی ورم کرده بود. شرتشو آروم از پاش کشيدم پائين تا نزديکی زانوش. خواستم شروع کنم به ليسيدن اما حسابی خيس بود، مثل نگار با شرت خودش يکم تمیزش کردمو بعدش آروم رفتم سراغ کسش، يکم که زبون زدم دوباره کسش به شدت آب انداخت. ميدونستم الان ارضا ميشه، انگشتای يه دستامو ماليدم به کسش که يکم خيس بشه بعدش بردم نوک سینشو میمالیدم با زبونم ميکشيدم رو کسشو گاهی زبونمو ميبردم تو. همینجور که زبونمو فشار میدادمو در میاوردم دیگه الهام هم به جای نفس کشيدن آه ميکشيد. چوچولشو کردم دهنمو محکم مک زدم، با دستش سرمو به کسش محکم فشار دادو با شدت ارضا شد. تموم صورتم خيس شد، اما هنوز با دستاش صورتمو نگه داشته بود، منم بیخیال نشدمو يکم ديگه براش زبون زدم گاهی هم با شصتم چوچولشو خیلی آروم میلرزوندم. چند لحظه که گذشت حسابی بی حال شده بودو رو تخت کاملاً بی حال ولو بود، صورتشو بوسیدمو چشماشو بستم گفتم ميرم دستو صورتمو بشورم تو هم استراحت کن عزيز. بعده اينکه دستو صورتمو شستم برگشتم تو اطاق، به همون حالتی که بود دراز کشيده بود. چشماش بسته بود حس کردم خوابش برده منم بدونِ هيچ صدايی رفتم سیگارمو از هال آوردمو روی صندلی اطاقش نشستمو سیگارمو روشن کردم. يه نگاه به چیکو انداختم، خوابيده بود. فشارش دادم يکم آب منی ازش اومد بيرون. بی خیالش شدمو همینجوری به درو ديوار نگاه ميکردم. سیگارم داشت به آخرای خودش میرسید که الهام چشماشو باز کرد
من_ ساعت خواب
الهام_ وای خوابم برد فرهاد، ببخشيد
من_ فدای سرت
الهام_ اينقدر تحريک شده بودم که وقتی ارضا شدم هيچ حسی ديگه نداشتم
سیگارو از پنجره اطاقش انداختم پایین رفتم رو تخت کنارش دراز کشيدم. دستامو کشيدم رو موهای لختشو سرشو نوازش ميکردم. اونم با لبخندی که توش محبت موج میزد نگام ميکرد. يکم که گذشت دستامو گرفت خودشو چرخوند اومد رو تن من نشست
الهام_ حالا نوبتِ تو که لذت ببری
من_ من اون موقعش هم داشتم لذت ميبردم، نگاه کردن چشمای خمارت کلی بهم مزه ميداد
الهام_ هیسسسسس
صورتمو شروع کرد بوس کردنو لباشو میمالید به صورتم، رو چشمامو بوس ميکرد، بغلش، روی پیشونیمو، خلاصه همه جای صورتمو غرق بوسه کرد. رفت زيرِ گردنمو وسطشو شروع کرد ليسيدن. گاهی نفس داغشو زيرِ گوشم خالی ميکرد که باعث ميشد دوباره داغ بشم. آروم همینجور که زبونشو رو بدنم ميکشيد رفت سمتِ سینه هام، شروع کرد سینه هامو مکیدنو بوسيدن. هر چی منتظر شدم بره سمتِ چیکو نمیرفت گاهی ميرفت سمتِ شکمم دوباره برمیگشت سمتِ سینه هام
من_ هووو خله، سينه من مثل مالِ تو سنسور نداره که انقدر لفتش ميدی برو پائين ديگه
زبونش روی سینم بودو همين جوری دورشو زبون ميکشيد با دستش گذاشت رو دهنم که يعنی اينقدر ونگ نزن. منم خفه خون گرفتم که هر غلطی دلش می خواد بکنه. دستامو گذاشتم زيرِ سرمو به سقف نگاه ميکردم. خودشو برد عقبتر نشست رو چیکو، شروع کرد خودشو مالوندن رو چیکو. چیکو کم کم شروع کرد به سفت شدن. مطمئن بودم الهام هم فهميده که چیکو کاملاً بلند شده چون با يه لبخندِ شیطنت باری داشت نگام ميکرد منم ساکت بودمو منتظر بودم شیطنتشو بکنه بعد سر وقتش حسابشو برسم. دوباره رفت عقبتر پائين زانوم نشستو زیپ شلوارمو باز کرد، با کمک من شلوارمو از پام کشيد بيرون. يکم صورتشو از روی شرت ماليد به چیکو. یهو شرتمو کشيد پائين چیکو رو گذاشت دهنش، خوشبختانه چند شب پیشش کلاً بهش صفا داده بودمو تمیز تميز بود. دهن داغشو روی چیکو بالا پائين ميکرد، يه چند بار که بالا پائين کرد چیکو رو در آورد نوکشو بوسيد
الهام_ آخی، دلم لک زده بود واسه يه همچين چيزی
منم که قول داده بودم صدام در نياد خودمو نگه داشتم که بهش نگم ديونهِ. شرتمو از پام در آوردو يکم لای پاهامو باز کرد نشست بين پام. دوباره چیکو رو گذاشت تو دهنش، با دستاش آروم بیزه هامو چنگ میزدو چیکو رو با قدرت میمکید. گاهی هم سوراخ کونمو يه زبون ميزد. گرفتم چرخوندمش طرف خودم 69 شديم من زير بودم اون رو. به محض اينکه کسش جلو صورتم قرار گرفت اينقدر تحريک شده بودم که بدون معطلی لباشو از هم باز کردمو زبونمو تا جايی که جا داشتم کردم تو شروع کردم بالا پائين کردن. الهام چیکو رو ول کردو شروع کرد ناله کردن. بی توجه بهش با قدرتو سرعت زبونمو تو کسش حرکت ميدادم. زبونشو ميکشيد دور سر چیکو دوباره سرشو ميزاشت دهنشو دورشو زبون ميزد که حسابی حشری تر ميشدم. تا اومدم انگشتمو بذارم لب کسش که بکنم تو، چیکو رو از دهنش ول کرد چرخید با دستش چیکو رو گرفت تنظيم کرد به لب کسش همینجور که آروم داشت میشست روش
الهام_ فرهاد من خيلی وقته سکس نداشتم تو فشار نیار بذار خودم بشینم روش که اذيت نشم
یه چشمک براش زدمو دستامو گذاشتم رو رون پاش. کل چیکو که رفت تو گرمایِ داخل کسش به تموم وجودم سرايت کردو داغم کرد. همینجوری که الهام میومد پایینتر احساس درد تو چهرش بيشتر نمایان میشدو لذت برای من از تنگی کسش. واقعاً مشخص بود مدت زیادیه که اين کس به خودش چیکو نديده. خلاصه بعده يکم مصيبت خانم تا ته نشست رو چیکو و خم شد طرف من. بدونِ اينکه من تلمبه بزنم از تنگی کسشو داغ بودن چیکو آهو نالش شروع شد. کمی که گذشت دستاشو گذاشت رو شونه من شروع کرد بالا پائين شدن. صدای تِلِپ تلپی که تو اطاق اکو میشد خيلی خنده دار بود. من با نیشه باز چشم خمار الهامو نگاه میکردمو لبمو گاز میگرفتم. اينقدر داخل کسش داغ بودو منم تحريک شده بودم که ميترسيدم زود ارضا بشم. الهام يکم ديگه ادامه داد بعدش واستادو يکم منو نگاه کرد
الهام_ فرهاد خسته شدم ميشه تو …
نذاشتم حرفش تموم بشه بدون مقدمه با سرعت دستامو انداختم دور کمرش شروع کردم محکم تلمبه زدن، الهام اصلاً انتظار همچين حرکتیو از من نداشت شروع کرد جيغ کشيدن از روی شهوت. صدای نال کردنش تموم جونمو داغ میکردو کلِ خستگیو از تنم بيرون. يکم که گذشت آروم خوابوندمش رو تخت از بغل رو تخت دراز کشيده بوديم يه پاشو دادم بالا شروع کردم تلمبه زدن، گاهی لبامون به هم قفل ميشد گاهی هم من سینشو میمکیدم که کم کم حس کردم دارم ميام
من_ الهام دارم ميام
الهام_ ميخوام بخورمش
خودشو از من جدا کرد سریع چیکو رو گذاشت دهنش شروع کرد ساک زدن، نوک چیکو رو گذاشت دهنشو با زبونش تو يه حرکت دایره وار شکل ميکشيد دور چیکو. ديگه رسماً آهو ناله ميکردم، همینجور داشت نوکشو زبون ميکشيد که با شدت ارضا شدم. يکم از آبمو خورد بقیشوهمینجور که چیکو رو کلاً کرد تو دهنش قورت نداد با دستش ماليد به چیکو، که حسابی بهم مزه داد
من_ تو هنوز نیومدی نه؟
الهام_ ۲ بار شدم اما الان هم دلم میخواد
سریع برگردوندمش رو تخت به حالته سجده. بعدش رفتم پشتش انگشتمو گذاشتم تو کسش شروع کردم لرزوندن، با اونیکی هم يکم انگشتمو خيس کردمو نوک سینه هاشو شروع کردم به مالوندن. همينجوری با شدت دستامو تو کسش میلرزوندم که الهام هم ارضا شد. يکم کسشو ماليدم که کاملاً خالی بشه بعدش خوابوندمش رو تخت. صورتمو بردم جلو صورتش داشت با لبخند نگام ميکرد، رو لبشو بوسیدم
من_ اينم به قول خودت چهارمین ارضا شدنت خوشگله
یهویی محکم بغلم کردو منو به خودش فشار داد. به زور خودمو ازش جدا کردم، دوباره لبمو بوسيد
من_ بابا الان اينهمه ارضا شدیا بیخیال اين لب لوچه ما نميشی؟ کندیشون ديونهِ
الهام_ اگه بدونی چه مزه ای دارن خودت به خودت لب میدادی
من_ crazy
الهام_ دوباره رو لبمو بوسید گفت مرسی مرسی مرســـــــــی. خيلی وقت بود جز خود ارضایی کاری نمی کردم. واقعاً احتياج داشتم. احساس ميکنم جوون شدم
من_ فعلاً قبله هر چيز پاشو بريم حموم که تموم زندگیتو به گند کشيدی بس که آب از اين خانم گل اومد
زديم زيرِ خنده باهم رفتيم تو حموم، الهام داشت وانو پر آب ميکرد. رفت توش دراز کشيد
الهام_ بيا دراز بکش
من_ نه الهام، ميخوام برم فقط بذار يه صابون به تنم بزنمو مرخص ميشم
الهام_ اِاِاِ چه زود
من_ زياد نبايد باشم يه وقت بچه ها بيان ببينن اوضاع ناجور ميشه بعدشم خونه کلی کار دارم که بايد انجام بدم
رفتم تو وان تا خواستم سرو بدنمو يکم آب بزنم چیکو رو گرفت کرد دهنش
من_ ديونهِ بیخیال اين شـــــــو. ای خدا چه گيری کردیما
دلم ميخواست چیکو رو از دهنش بکشم بيرون اما اين زبونش که ميخورد به چیکو توان تصميم گيریو ازم ميگرفت، يکم که گذشت دوباره چیکو تا منتها الیه خودش قد علم کرده بود. خلاصه چند دقیقه با چیکو ور رفت که آخر سر دوباره ايستاده ارضا شدمو اين بارم همه آبمو با دستش ماليد به چیکو
من_ خب خیالت راحت شد؟ کار خودتو کردی شیطون؟
الهام_ نخیر هنوز ۲ بار ديگه بايد آبتو بيارم تا یر به یر بشيم
من_ الهام جون من کوتا بيا همين جوری لخت از خونتون در میرما، تو انگار ميخوای منو بکشی. اون ۲ بارم نديد بگير تا همینجاش هم حسابی کمرم خالی شده، اميدوارم فردا جون داشته باشم. بايد تا عصر استخر باشمو حواسم به بقيه باشه
الهام_ خیالت راحت، اين بدنه ورزشی که من می بينم تا شب همه کمرت دوباره پر ميشه
سریع پریدم زير دوش آبو بدون اينکه بخوام لفتش بدم خودمو شستم با يه حوله خودمو خشک کردم. الهام هم تو وان دراز کشيده بود. رفتم تو اطاقش لباسمو تنم کردمو رو تختشو مرتب کردم لباساشو برداشتم بردم تو حموم آویزون کردمو يه بوس از راه دور برای هم فرستادیمو قرار شد حالا يا شب يا فردا باهم حرف بزنيم. رفتم تو هال سیگارو ساکو موبايلو برداشتم از خونه زدم بيرون. ساعتو نگاه کردم ۲:۳۰ شده بود. نزديکِ به 3 ساعتو خورده ای خونشون بودم. چند دقيقه بعد کليد انداختم رفتم خونه. خيلی خسته بودم، لباسمو در آوردم يکم آب خوردمو ولو شدم رو تخت، بدون اينکه بفهمم چی شد خوابم برد
با صدای زنگ موبايل لعنتی از خواب پاشدم، سریع دویدم موبايلو برداشتم جواب دادم. قلبم داشت از دهنم می پريد بيرون، نگار بود
نگار_ سلام پهلوون
گوشی بقل گوشم بود اما صبر کردم يکم تپش قلبم آرومتر بشه بعد جوابشو بدم
نگار_ اِاِاِ. فرهاد، خوبی؟ چرا جواب نِميدی
من_ سلام عزيز، خوبم فقط خواب بودم با صدای موبايل بيدار شدم دویدم جواب دادم بدجور قلبم اذيت ميکنه، ميشه يه چند دقیقه ديگه حرف بزنيم؟
نگار_ باشه عزيزم، بهت زنگ ميزنم 10 دقیقه ديگه
خيلی آروم رفتم طرف تخت نشستم روش. سرم بين دستام بودو چشمامو بسته بودمو آروم نفسای عميق ميکشيدم. يکم که گذشت پاشدم رفتم آشپزخونه سرو صورتمو آب زدم حالم بهتر شده بود. صدای زنگ موبايل از اطاقم میومد رفتم جواب دادم
من_ سلام عزيز
نگار_ سلام خوابالو
من_ چيه ندیدی آدم خسته باشه بگيره بخوابه؟
نگار_ تو که آدمیزاد نيستی
من_ آره يادم رفت يه لحظه
نگار_ زنگ زدم حال احوالتو بپرسم، کم پیدایی!!
من_ تو هميشه لطف داری، هميشه هم منو شرمنده ميکنی
نگار_ اُه چه رسمی. نه بابا اين حرفا چيه بهر حال همه که مثل خودت بی معرفت نيستن
من_ گفتن ادب از که آموختی گفت از بی ادبان. حالا قضيه تو شده ديگه
نگار_ دقيقاً
من_ خب چه خبرا؟
چند تا جمله که گفت حس ميکردم حالا حالاها می خواد حرف بزنه. خواستم يه بهانه بيارم برم به کارام برسمو تلفنو قطع کنم اما دلم نیومد. دراز کشيدم روی تخت همين جوری به حرفش گوش ميکردم گاهی هم يه چیزی میپروندم. خلاصه يه چند دقیه ای يک ضرب نگار حرف زد
نگار_ آخیـــــــــــش
من_ خالی شدی؟
نگار_ زد زيرِ خنده. مسخره ميکنی؟
من_ نه بابا مسخره برای چی خب اين خصلت شما زناست که بايد هر از گاهی يه عالمه حرف بزنيد. تو هم که گوش کوتاه تر از من گير نمیاری
نگار_ از خداتم باشه اينهمه باهات درد دل ميکنم حرف ميزنم
من_ اون که خب بله اما کلاً تو که منه بی حوصله رو ميشناسی
نگار_ ميدونی فرهاد، يکی از بهترين خصوصیاتت که من عاشقشم همينه. هر وقت نياز دارم حرف بزنم گوشای تو به قول خودت آمادست که حرفمو بشنوه. دوسِت دارم
من_ باز شروع کرد. خب حالا احساس ميکنم بايد بری يکم نوشیدنی بخوری اون گلوت حال بياد فکر کنم پاره شد بس که حرف زدی. منم برم يکم به کارای خونه برسم غذا بايد ردیف کنم بخورم. راستی ساعت چنده؟
نگار_ ساعت الان …
تا خواست حرف بزنه خودم ساعت دیوارو نگاه کردم
من_ آها ديدم ساعت پنجه. وای خدا چرا اينقدر زمان زود ميگذره
نگار_ بس که بهت خوش ميگذره نميفهمی چطوری زمان ميگذره
من_ بله، با وجود شما هم اين خوشی ۱۰۰ برابر ميشه
نگار_ حالا تو هم هی تیکه بنداز. همشو سرت تلافی ميکنم
من_ خب حالا بعداً باز باهم حرف ميزنيم. ديگه حرفی نمونده؟ مطمئنی تخلیه کامل شدی؟
نگار_ بـــــــــلــــــــه
من_ به سلامتی
خداحافظی کردیمو فکر من باز کار خودشو شروع کرد. با سرعت به اين فکر ميکردم که چه کارایی بايد انجام بدمو کدومو اول انجام بدم. مثل هميشه بس که کارا زياد بود رفتم يه ورقه آوردمو هر چی که به ذهنم ميخورد مینوشتم شماره ميزدم. بعدشم نشستم مشخص کردم کدوم مهمتره بعدش شروع کردم
فردا صبح بغلِ فريد واستاده بودم داشتیم کلر آبو تنظيم ميکرديم کم کم بچه ها پیداشون شد. رفتم سمت ميز بزرگی که اون سمت استخر بغل ديوار بود که از پارچ آب يخ يکم آب بخورم. چشمام به در بود داشتم نگاه ميکردم ببينم کی مياد کی نمياد ديدم نيما با نیوشا اومدن تو حياط. تعجب کردم آخه هميشه اگر هم نيما تنها نمیومد الهام میاوردش اما اين بار نیوشا آورده بودش. کلاس خودمو حفظ کردمو همون جا واستادم. يکم که گذشت نیوشا که داشت دنباله من ميگشت منو دید. صداش نمیومد اما میفهمیدم داره به نيما ميگه سر جاش واسته تا اون با من حرف بزنه. نیوشا اومد طرفم
نیوشا_ سلام فرهاد
من_ به به سلام چه عجب از اين ورا؟ را گم کردی؟
نیوشا_ نه، چطور مگه خيلی عجيبه من اومدم؟
من_ کم نه، آخه هميشه به قول خودت مامان الهامت با نیما میومد
نیوشا_ مامان رفته مطب. نيما ميخواست تنها بياد اما
من_ اما چی
نیوشا_ آخه ديشب مامان ميگفت چون ما ديروز ظهر نتونستيم بيايم ناراحت شدی که ما بدقولی کرديم. نيما هم ناراحت بود از اينکه ممکنه ازش ناراحت باشی. اين شد که من باهاش اومدم تا برات توضيح بدم قضيه چی بوده که ناراحتیت برطرف بشه و از دلت در بيارم
باز کرمم گرفته بود، یکم قیافمو جدی کردم
من_ نياز به توضیح نیست فقط اميدوارم ديگه پيش نياد
نیوشا با وحشت از اينکه من یهویی اينهمه لحنه صدام جدی شد منو نگاه ميکرد
داشتم واسش فيلم بازی ميکردم که اذيتش کنم، هر چی سعی کردم جلوش نخندم اما قيافه مظلومش خيلی بانمک شده بود، يه لبخند زدم
من_ شوخی کردم. اشکال نداره بهر حال پيش مياد ديگه. اولش راستش یکم کلافه شدم اما بعدش ديگه بهش فکر نکردم. اما ببين جلو نيما بذار طوری رفتار کنيم که انگار من ناراحت بودم. ياد بگيره هيچ وقت بدقولی نکنه به درد آيندش ميخوره
نیوشا_ آره فکر خوبیه
با همون لبخندِ ملیحش و نگاه عميقو کوتاه مدتش به صورتم راه افتاديم رفتيم سمتِ نيما
نیوشا_ نيما ببين همونجور که مامان الهام میگفت آقا فرهاد خيلی ناراحت بود. اما من باهاش صحبت کردم گفت اين بار بخاطر اينکه مارو دوست داره میبخشتت. به شرطی که ديگه تکرار نشه
فکر میکردم ته بازیگرم اما از حرفا و طرزِ رفتار نیوشا کپ کردم. تو دلم گفتم خدا به داده شوهر تو برسه
نيما_ مربّی، من معذرت ميخوام. ديگه تکرار نميشه
دلم به حالش سوخت. ياد بچّگی خودم افتادم که از روی ترس از صاحب کار هميشه احساس ضعيف بودن ميکردم، دلم نمی خواست هيچ وقت با کوچکتر از خودم چنين رفتاری داشته باشم. مثل هميشه يکم دست کشيدم رو موهای لختش يکم تکون دادم زدم پشتش فرستادمش که بره لباسا شو عوض کُنه
من_ نیوشا دانشگاه بازيگری می خونی؟
نیوشا_ يکم خنديد با تعجب گفت نه چطور؟
من_ والا همچين جلو نيما فيلم بازی کردی من يه لحظه کپ کردم
نیوشا_ همینجور که با انگشتش به من اشاره ميکرد گفت بهر حال به قول مامان الهام فرهاد همه خصوصیتاشو به کل خانواده ما انتقال داده
من_ اون مامان جناب عالی هم که تا منو با اين مشکلاتم پیوند نده ول کن من نميشه، خب بگذريم. من بايد برم به بچه ها برسم، با دست جایگاه والدینو نشون دادم گفتم اگر دوست داشتی ميتونی بشینی اونجا
نیوشا_ آره دلم می خواد بمونم، مرسی
پشتشو کردو رفت، يکم از پشت نگاش کردم، مانتویِ کرم رنگ کوتاهش که آستیناشو يکم زده بود بالا با شلوار لی آبی کمرنگ چسبونی که پوشيده بود خيلی زيبا اندامشو نشون ميداد. اون قد نسبتأ بلند با کمرِ باریکش، موهای لخته مشکیشم از زيرِ شال نسبتأ نازکِ روی سرش ريخته بود بيرون که با هر قدمی که بر میداشت يه تکون خيلی قشنگ ميخورد. شونه هامو انداختم بالا با بی خیالی رفتم سمتِ بچه ها که داشتن به دستور مدیر بزرگ فريد خان صف میکشیدن. شروع کردم بهشون تمرين دادن، مثل هميشه تا يکم تمرين طولانی ميشد صدای نق نق کردن بچه ها بلند ميشد. اما من ول کن نبودم اينقدر تمرين ميدادم که قشنگ گرم بشن، بالاخره فرستادمشون تو آب. با فريد هم يکم حرف زدمو از هم جدا شديم که هر کسی به افرادِ گروه خودش برسه. عادتِ همیشگیم بود هيچ وقت دوست نداشتم موقع کار کردنم کس ديگه بياد پيشم. بچه ها تو آب حرکت ميکردن چشمامو بستمو چند تا نفس عميق کشيدم که تمرکزمو به دست بيارم. کلاس رو شروع کردمو مثل هميشه با دقت به شنا کردن بچه ها نگاه ميکردم. نيما خيلی بهتر شده بودو کاملاً مشخص بود چقدر از بقيه بچه ها مسلّط تر شنا ميکنه. تو دلم يه حس غرور به خودم به وجود اومد از اينکه آموزش دادنم براش مفيد بوده. وسطای کلاس بود به بچه ها چند لحظه استراحت دادم که نفسشون جا بياد. رفتم سمتِ کمدم هم مبايلمو چک کردم هم بسته سیگارمو برداشتم. فريد از اينکه تو استخر سيگار ميکشيدم گاهی بهم تذکر ميداد اما من کله شق تر از اين حرفا بودم هر وقت احساس ميکردم نياز دارم روشن میکردمو به هيچ کسی هم کاری نداشتم. يکی از صندلی های ميزِ بزرگ گوشه ديوارو برداشتم آوردم لب استخر با يکم فاصله نشستم روش. درس جديدو به بچه ها داده بودم از الان تا آخرِ کلاس فقط بايد شنا ميکردن که من اشکالاتشونو بگیرم تا تسلطشون بيشتر بشه. دوباره صدای جريان آب تو استخر مثل يه رودخونه خروشان بخاطر شنا کردن بچه ها تموم گوشمو پر کرد. وای خدا اين صدا چقدر آرامش بخشه. يه پامو انداختم رو اونیکی يکم بيشتر رو صندلی لم دادمو سيگارو روشن کردم. نگاهم چرخید سمتِ جایگاه والدین، زياد شلوغ نبود کلاً با نیوشا 3 نفر نشسته بودن. يکم به نیوشا نگاه کردم ديدم با اخم داره منو نگاه ميکنه. فهميدم واسه چی اخم کرده
** يه روز که کلاس نيما تو خونشون تموم شدو من تو اطاقک کنار استخرشون داشتم ساکمو می بستم نیوشا مثل هميشه با يه سینی و يه شربت اومد تو
من_ ســــــــلام، چطوری؟
با لبخندِ هميشگی رو صورتش يه چشمک برام زدو جواب سلاممو داد
من_ تو که کله شق تر از منی دختر جون، هزار بار گفتم لازم نيست هر سری شربت بياری، داری لوس بارم میاریا
نیوشا_ اين حرفا چيه، ما که اين حرفارو نداريم. تو اين همه به داداش من خوبی ميکنی من دلم نمياد هيچ کاری نکنم
من_ ميخوای کمک کنی؟ برو به اون مامان جونت بگو اين همه به مشکلاته من گير نده که به قولِ خودش حلشون کُنه. سوجه تحقیقاتی گير آورده انگار
نیوشا_ اِاِاِاِاِ، خوشم باشه. اگه بهش نگفتم، يه آشی واست نپختم!
هر دوتامون زدیم زیر خنده شربتو ازش گرفتمو نشستم کنار ساکم که رو صندلی بود. اونم نشست صندلی کناری من
از تو ساکم بسته سیگارمو در آوردم یکی روشن کردم
نیوشا_ فرهـــــــاد
من_ Wow، عجب فرهادی. چه عجب خانم بالاخره يکم کله شق بودنشو گذاشت کنار به حرف من گوش کرد
آخه هميشه ميگفت آقا فرهاد من يه حس مسخره ای بهم دست ميداد. ۱۰۰ بار بهش گفتم منو فرهاد خالی صدا کُنه اما باز همون مدلی صدام ميکرد حتی موقعی که باهم تنها بود. هيچ وقت دوست نداشتم غير از محيطِ کار با حالته رسمی حرف بزنم
نیوشا_ ديشب تصميم گرفتم به حرفت گوش کنم فرهاده خالی صدات کنم
من_ کاره خوبی کردی، اينجوری بيشتر احساس ميکنم نزدیکتریم
مثل هميشه که یهویی هوس سيگار ميکردم يه کام عميق از سيگار گرفتمو يکم نفسمو حبس کردم. سرمو بردم بالا دودشو دادم بيرون
نیوشا_ ديوونهِ
من_ مرسی از لطفت
یهویی نیوشا روشو برگردوند پشتشو به من کرد. يکم با تعجب نگاش کردم ديدم نه خير بر نمیگرده
من_ چيزی شده؟
هيچی نگفت
من_ نیوشا!! اِ چرا چيزی نمیگی؟
باز هيچ صدايی نمیومد. پاشدم رفتم اونورش رو صندلی نشستم. دست به سينه نشسته بود اخماشو تو هم کشيده بود. دوباره برگشت پشتشو به من کرد. يه لحظه تصميم گرفتم دو طرفه بدنشو بگيرم بچرخونمش طرفم خودم اما منصرف شدم. همون ترس هميشگی از اينکه اينم بخواد به من به عنوان يه دوست نگاه کنه نمیزاشت بيشتر از اين بهش نزديک بشم. پک بعدیو هم به سيگار زدمو
من_ نیوشا، ميشه مثل بچه ها رفتار نکنی؟ اگه چيزی شده يا من کاری کردم که مثلاً قهر کردی بهم بگو. من که علم غیب ندارم بدونم از چی ناراحت شدی
همینجور که پشتش به من بود
نیوشا_ از همونی که تو دستته نارحتم
من_ سيگار؟ اِ تو که با سيگار موردی نداشتی! تا الان اينهمه هم تو خونتون سيگار کشيدم هم اينجا
نیوشا_ الان دارم
من_ حالا ميشه برگردی؟ برگرد قشنگ صحبت ميکنيم
نیوشا_ نه خير تا خاموشش نکنی بر نمیگردم
يه لحظه اعصابم از این بچه بازیا به هم ريخت. هيچ وقت خوشم نمی اومد لای منگنه قرار بگيرم. خواستم پاشم ساکمو بردارم بگم به درک که بر نمیگردی پاشم برم خونه اما نميدونم چطور شد بر خلاف تصمیم يکم سکوت کردم. نفسمو خالی کردمو تا جايی که ميشد پُک عميق به سيگار زدم بعدشم زيرِ پام خاموشش کردم
من_ خب خاموش کردم. حالا سرکار الیه برمیگردن يا همين جوری می خوان رو مغزِ تعطيل بنده رژه برن
برگشت نگام کرد ديد سیگارو بغلِ پام له کردم. نیشش باز شد
نیوشا_ اين شد يه پسر خوب
من_ معنی اين کارا چيـــه؟ اَه
شايد شکه شد شايدم اينقدر قيافه و لحنه صدام سردو خشن شده بود که یهویی لبخند از لبش محو شد
نیوشا_ نارحتت کردم؟ ای وای. ببخشيد. اصلاً نميخواستم ناراحت بشی. ببخشيد باشه؟
هيچ وقت الکی غرورمو نمی ذاشتم زيرِ پامو حرف کسیو گوش کنم اما اين بار خيلی بی دلیل به حرف يکی ديگه گوش کرده بودم واسه همون خيلی عصبی شده بودم. پاشدم رفتم کنار استخر. بغلِ استخر واستاده بودمو به آب نگاه میکردمو سعی ميکردم خودمو آروم کنم، اما نمی شد. نیوشا با حالته نگران اومد طرفم
نیوشا_ فرهاد، فرهاد. بابا یهویی چرا اينقدر عصبانی شدی؟ من که منظوری نداشتم ببخشيد. اصلاً نميخواستم ناراحت بشی
دستامو کشيدم تو موهامو چشمامو بستم. نفسای عميق ميکشيدم که آروم بشم. نیوشا هنوز کنارم واستاده بود
من_ ميشه تنهام بذاری؟ نمیخوام کنترلم از دست بره
با نگرانی يه چند قدم رفت عقب بعدش هم رفت تو همون اطاق اما از اونجا بيرون نرفت همون جا مونده بود. صدای راه رفتنای تند تندش تو اطاق اعصابمو تحريک ميکرد. يکم گذشت اومد طرفم، پاشدم واستادم چشمامو باز کردم. بسته سیگارو گرفته بود تو دستش داشت سعی ميکرد يه سيگار از توش بياره بيرون. بعد از يکم تلاش يه سيگار از توش در آورد با فندکم سیگارو روشن کرد
نیوشا_ بيا، بيا بگير. فکر کنم جداً نياز داری. بازم معذرت ميخوام ازت، نميخواستم نارحتت کنم
پشتشو کرد بهم رفت باز تو همون اطاق اما اين بار نشست رو صندلی. سیگارو گذاشتم گوشه لبمو ازش کام میگرفتم. شروع کردم آروم کنار استخر راه رفتن کم کم حس کردم بهترم. خودم تعجب کردم که چرا سر يه چيز اينقدر کوچیک یهویی اينقدر بد پاچه اين دختر بيچاره رو گرفتم. سيگار که تموم شد تصميم گرفتم برم سریع ساکمو بردارم برم سمتِ خونه. از يه طرف حقو به خودم ميدادم که عصبی بشم اما از طرف ديگه روم نمی شد دوباره با نیوشا رو به رو بشم. بعد از کلنجار رفتن با خودم رفتم سمتِ اطاق. بدونِ هيچ حرفی زیپ ساکو کشیدم رفتم سمت در که برم بيرون
داشتم دستگیره در رو میاوردم پائين که درو باز کنم
نیوشا_ فرهاد
بیحرکت موندم، ببينم چی می خواد بگه
نیوشا_ بازم معذرت ميخوام
هر بار که معذرت خواهی ميکرد من بيشتر اعصابم بهم ميريخت. سرمو به صورت عصبی تکون ميدادم
من_ اونی که بايد ناراحت باشه منم با اين اخلاقِ مزخرفم
ديگه وانستادم ببينم چی ميگه، سریع رفتم سمتِ خونه.**
رومو برگردوندم طرف بچه ها با پر رویی خاص خودم با اينکه ميدونستم نیوشا می خواد با دستاش از اینکه سیگار میکشیدم خفم کُنه، سیگارمو میکشیدمو به شنا کردن بچه ها دقت ميکردم. آخرای کلاس که ميشد بچه ها میدونستن من سخت گیر تر ميشم. هر کسی که يه اشتباه رو چند بار تکرار ميکرد تنبیهش میکردمو تمرینات سخت تر از بقيه بهش ميدادم واسه همين بچه ها با نگرانی سعی ميکردن حرفامو قشنگ گوش کنن که اشتباه نکنن. زمان مثل هميشه بدون اينکه به چيزی توجه کُنه ميگذشت، ديگه کلاس داشت به آخرای خودش میرسید. به بچه ها گفتم ۵ دقيقه مثل هميشه آزادید هر کار ميخوايد بکنيد. رفتم سمتِ دستشويی يکم آب به سرو صورتم زدمو برگشتم پيش بچه ها. از طرز نگاه کردن نیوشا حس میکردم میخواد برم طرفش باهم صحبت کنيم، گاهی خودم وسوسه ميشدم که بهش نزديک بشم. اما همون ترس مسخره یقمو میگرفت، ميگفت فعلاً با همين نگار کنار بيا بعدش اگه باز خر شدی بيا با يکی ديگه شروع کن. به نیوشا اعتنایی نکردمو رفتم پيش بچه ها. چند دقيقه بعد بچه ها داشتن لباساشونو عوض ميکردن. خوشبختانه امروز زياد استخر شلوغ نبود الکی کسو کاره بچه ها نمیومدن طرفم که بخوان سوال پیچم کُنن. واستاده بودم دم ميز ديدم نیوشا خودش داره مياد طرفم
نیوشا_ خسته نباشی
من_ ممنونم، امروز استخر خلوت بود. حوصلت که سر نرفت؟
نیوشا_ والا کارای جناب عالی اينقدر عجيبه آدم اصلاً حوصله اش سر نميره آقای کله شق
من_ ترک عادت موجب مرض است
نیوشا_ از قصد جلو من سيگار کشيدی نه؟ خيلی بدی
من_ نه بابا، من چی کار به تو دارم آخه. هوس کردم رفتم برداشتم، وقتی نشستم رو صندلیو سیگارو روشن کردم چشمم به تو افتاد ديدم اخم کردی دوزاریم افتاد چی شده. تازه جات خالی رفتم يکم تو گذشته
نیوشا_ گذشته؟
من_ همون سری رو ميگم که باهم تو اتاق بغل استخر بوديم تو گفتی سیگارو خاموش کنم. منم نميدونم چرا کله شقی رو گذاشتم کنار خاموش کردم اما یهویی بعدش قاط زدمو سر هيچی شرمندت شدم
نیوشا_ شرمنده واسه چی؟ نه اتفاقاً. بعده اون قضيه هم يه بار ديگه بهم توضيح دادی چرا حالت خراب بود، اون موقع هم بهت گفتم اصلاً از دستت ناراحت نيستم
من_ بس که مهربونی
نیوشا ساکت شد، يه نگاه نسبتأ عميق تو چشمام انداخت، يه لبخند تحویلم داد. پاهام لرزيد، انگار که روحم از پاهام میخواست جدا بشه، باز فرهاده وجودم قاطی کرده بود. ده آخه احمق چرا اين حرفارو ميزنی؟ تو که ميدونی اين نسبت بهت حساس شده چرا حواست به حرفایی که ميزنی نيست؟ همینجور داشتم با خودم کلنجار ميرفتم اما سعی میکردم اصلاً از قیافم چيزی متوجه نشه
من_ خب ديگه نيما هم حاضر شد، شماها بريد خونه که نيما خستست. منم به کارا برسم
نیوشا_ چه یهویی لحنه صدات عوض شد!! باشه به کارت برس
من_ میبینمتون
ديگه منتظرِ حرفی چيزی نشدم پشتمو کردم بهشو رفتم اونطرف. داشتم با خودم کلنجار میرفتمو به خودم فحش ميدادم که چرا با اين دختر اينجوری ميکنم که باز صدای نیوشا منو به خودم آورد
من_ با منی؟
نیوشا_ نه با دیوارم، ۱۰ بار صدات کردم، کجايی؟ یهویی غرق ميشی معلوم نيست کجا
من_ هيچی ولش کن چيز مهمی نبود
نیوشا_ کاملاً معلومه مهم نبوده که اينجوری رفتی تو فکر
من_ ميشه بسه؟
نیوشا_ فرهاد، ميخواستم ببينم اگه ميشه. اگه ميشه …
من_ اگه ميشه چی؟
نیوشا_ هيچی ولش کن
از طرفی کنجکاو بودم بدونم چی میخواسته بگه اما از طرفی حوصله نداشتم الکی پا پیچش بشم
من_ باشه هر طور راحتی. خداحافظ
رفتم سمتِ کمد لباسام که مبايلو چک کنم. وقتی مبایلو دوباره گذاشتم سر جاش، در کمدو بستمو برگشتم پشتمو نگاه کردم ديدم نيما با نیوشا هر دو رفتن. يه نفس عميق کشيدم با بی حالی رفتم رو صندلی بلند اونور استخر نشستم. ديگه تا عصر اتفاق خاصی نيافتاد
شب روی تختم دراز کشيده بودمو با نگار مثل هر شب که حتماً بايد من بهش شب بخير ميگفتم حرف ميزدم. ديگه قصد داشتم کم کم رابطه رو کم کنمو تمومش کنم واقعاً ديگه کشش نداشتم
نگار_ فرهاد چرا پکری باز تو؟
من_ هيچی حوصله ندارم
نگار_ خب چی شده؟
ميخواستم حرف دلمو بهش بزنم بگم حالم از خودم بهم ميخوره. حالم از خودم بهم ميخوره که تو با اين عشق پاکت داری اينهمه به من محبت ميکنی اما من با مادرِ شاگردم سکس کردم. حالم از خودم بهم ميخوره که خواهر اون شاگرد ميدونم روم حساس شده اما ناخوداگاه با کارام بدونِ اينکه بخوام دارم جذبش ميکنم. ميخواستم بگم حالم از خودم بهم ميخوره که ديگه نمی تونم عاشق بشم. دلم می خوام تنها باشم، ديگه حوصله اتو ندارم. هر بار که باهات حرف ميزنم جيگرم ميسوزه. هربار که قبل خوابت ميگی دوسِت دارم دلم آتيش ميگيره. اما باز سکوت تنها جوابی بود که بهش دادم
نگار_ نميخوای بگی؟
من_ ولش کن. نگار بريم بخوابیم. خوب بخوابی
نگار_ باشه. دوسِت دارم عزيزم


ادامه دارد …

نویسنده : فرهاد

Advertisements
This entry was posted in سرنوشت شوم. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s