بازنده – قسمت چهاردهم

لباش رو میکشید روی لبام من بی اختیار فقط نگاه میکردم.واقعا خیلی داغ تر از من بود یعنی همه عربا همینن داغ ترین بدنهای دنیا رو دارن.لباش رو محکم به لبام فشار داد زبونش رو به لبام میکشید یکم بعد زبونش رو برد داخل دهنم میکشید پشت لبام منم با دستام آروم کمرش رو میمالیدم چند دقیقه گذشت واقعا تحریک شده بودم یکم هولش دادم عقب اونم پاشد لباس بلندش رو در آورد (یه چیزی شبیه مانتو که عربا روی لباس میپوشن) زیرش یه لباس نازک سرمه ای و یکسره تنش بود اومد سمتم پشتش رو کرد منم زیپ لباسش رو باز کردم رفت عقب لباسش رو در آورد بدنش فوق العاده بود هیکل کشیده قد خیلی بلند پوستش سفید و براق بود یه ست لباس زیر قرمز تنش بود گیره موهاش رو باز کرد بهم خیره شد منم یکمی بهش نگاه کردم از جام پاشدم یکمی احساس سرگیجه داشتم ریموت استریوی نشیمن رو برداشتم دنبال دکمه پاور میگشتم! آروم گفتم دکمه پاور گم شده! خندید ریموت رو از دستم گرفت پاور رو زد گفتم چجوری پیداش کردی؟ مریم هاج و واج منو نگاه میکرد! ریموت رو ازش گرفتم حالت سادیسمیم بیشتر همیشه اذیتم میکرد خواننده رو آوردم روی EVANESCENCE گذاشتم آهنگ Bring Me To Life یه نیشخندی زدم صدا رو زیاد کردم ریموت رو از همون بالا انداختم زمین! رفتم سمت مریم که داشت با تعجب نگام میکرد دستم رو گزاشتم پشت کمرش یکمی بهش خیره شدم قدش از من بلند تر بود لبام رو محکم رو لباش فشار دادم اونم دستاش پشت سرم بود یکم بعد سرم رو آوردم پایین زیر گلوش رو با لبام لمس میکردم خط وسط سینش رو دنبال کردم لبام رو از روی سوتین گذاشتم روی سینه هاش یکمی بازی کردم بعد محکم بهش فشار میاوردم دستاش رو محکم به سرم فشار میداد منم فشارم رو بیشتر میکردم تنش واقعا داغ بود احساس میکردم دارم میسوزم روی زانو جلوش نشستم از زیر سینه هاش لبام رو کشیدم پایین تا روی نافش یکمی باهاش بازی کردم لبام رو آوردم پایین تر روی خط شرتش واسادم دستام رو گذاشتم پشت باسنش سرم رو روی شکمش فشار دادم یاد اون نقاشی بوریس افتادم که دختره قد بلند لخت واساده بود دستاش رو باز کرده بود پسره جلوش زانو زده بود سرش روی شکمش بود به حالت التماس دستاش رو دور باسنش حلقه کرده بود ولی دختره اخم کرده بود از پشت کمرش 2 تا بال زده بود بیرون و نشون میداد سمبلی از یه فرشته هست.سرم رو کشیدم عقب بهش گفتم دستات رو باز کن با تعجب دستاش رو بازکرد یهو EVANESCENCE صداش رو کش داد بلند جیغ زد Bring Me To Life… یه نیشخندی زدم گفتم راحت باش سرم رو بردم وسط پاهاش لبام رو از روی شرتش میکشیدم وسط پاهاش خودش رو کشید جلو لبام وسط پاهاش قفل شده بود دستم رو از باسنش آوردم پایین پشت ران هاش رو میمالیدم یه نفس عمیق کشید سرم رو بردم عقب لبام رو گذاشتم روی ران هاش آروم میکشیدم روش اومدم پایین تا صاق پاهاش سرم رو بردم عقب دستم رو گذاشتم روی پهلوهاش آوردم پایین همزمان شرتش هم کشیدم پایین تا روی زانوش اومد سرم رو بالا گرفتم به صورتش نگاهی انداختم مستی و شهوت فریاد میزد چشاش رو بست خودش رو بهم نزدیک تر کرد شرتش رو کامل از پاش در آوردم بالای کسش یه خالکوبی عربی داشت آروم دستم رو کشیدم روش یه تکونی خورد سرم رو بردم جلو زبونم رو کشیدم روی کسش دستش رو آورد روی سرم لبام رو کشیدم روی لبای کسش چنگ زدم به باسنش محکم کشیدمش سمت خودم زبونم رو فرو کردم تو آروم میچرخوندم نفس هاش عمیق تر شده بود منم داشتم از داغی میسوختم زبونم رو در آوردم کشیدم رو چوچولش یه آه کشید منم سرعتم رو بیشتر کردم تمام تنش میلرزید خودش رو تا جایی که میتونست بهم فشار داد داشتم خفه میشدم ولی مستی همه چیز رو کنترل خارج کرده بود با قدرت بیشتری با لبام چوچولش رو بازی میدادم نفس هاش تند و عمیق شده بود بیشتر میلرزید شهوت و مستی وجود هر دو مون رو پر کرده بود منم میسوختم از حرارت بدنش یهو آروم گفت اومدم مستی نمیذاشت خودم رو کنترل کنم بی اختار به کارم ادامه دادم لرزش محکمی کرد با شدت ارضا شد آبش ریخت تو صورتم هردومون بی حرکت شدیم سرم رو کشیدم عقب یکمی رو چوچولش دست کشیدم بیحال رفت عقب نشست روی مبل تکیه داد منم پاشدم رفتم دست و صورتم رو شستم اومدم کنارش نشستم سرش رو گذاشت روی شونم یکمی توی موهاش دست کشیدم شهوت وجودم رو پر کرده بود دستم رو بردم پشت کمرش سوتینش رو باز کردم سینه های کشیده و خوشگلش آزاد شد مثل بدنش سفید و ناز بود و مثل همه جاش فوق العده داغ آروم سینه هاش رو بوسیدم سرش رو آورد پایین لباش رو از روی شلوارکم گذاشت رو کیرم آروم بازی میکرد پاشد جلوم نشست شلوارکم رو در آورد بعدم شرتم رو سرش رو دوباره گذاشتم روی کیرم آروم با لباش باهاش بازی میکرد ولی من نیازی به اینکارا نداشتم چون همینجوریش شهوت و مستی توی وجودم بیداد میکرد یکم زبونش رو سر کیرم کشید میخواست بزاره توی دهنش گفتم پاشو اونم همینکارو کرد نشست روی راحتی خودش رو انداخت عقب منم جلوش روی زانو نشستم دستم رو گذاشتم روی سینه هاش یکمی فشار دادم بعد پاهاشو گرفتم کشیدمش جلو سمت خودم سر کیرم رو آروم با جلوش بازی دادم یه نفس عمیق کشید منم سرش رو گذاشتم توش یکم چرخوندم چشماش رو بست لباش رو گاز گرفت سادیسم اذیتم میکرد یهو تا ته فرو کردم توش یه جیغ کشید لباش رو گاز گرفت خودم بیشتر اذیت شدم واسه اینکه انقدر داغ بود داشتم میسوختم اولین بارم بود با یه عرب سکس داشتم میدونستم خیلی داغن ولی نمیدونستم اینجورین آروم دستاش رو گذاشت روی پهلوم منم با تمام قدرت شروع کردم به تلمبه زدن از صدای جیغش گوشم داشت کر میشد ناخونای بلندش رو توی پهلوم فرکرده بود نمیدونستم از داغی کسش بسوزم یا از چنگی که به پهلوهام زده بود! فقط میدونستم دارم میسوزم و با قدرت تمام فرو میکردم چند دقیقه ای گذشت داشتم ارضا میشدم سریع کشیدم بیرون خودم رو کشیدم عقب دستم رو گذاشتم زیر کیرم فشار دادم که ارضا نشم مریم از درد میپیچید به خودش درسته که اون داغ بود ولی منم بخاطر عضلات قدرت مند کمرم و هورمون تستسروم فراوانی که به خودم تزریق میکردم هیچ وقت تو شهوت و رابطه جنسی کم نمیارم یکم صبر کردم روی تمام تنم عرق نشسته بود خیلی انرژی از دست داده بودم به پهلوهام نگاهی کردم خراش عجیبی داشت (از شدت چنگاش) دستش رو گرفتم بلندش کردم خودم نشستم روی مبل راحتی تکیه دادم عقب اومد جلو خودش رو تنظیم کرد نشست روش دوباره کیرم تا ته رفت تو کسش یه جیغ بلند زد سرش رو چسبوند به شونم آروم گاز میگرفت دستم رو گذاشتم زیر باسنش یکم آوردمش بالا دوباره تا ته فرو رفت بعد با کمک من خودش رو بالا پایین میکرد تمام تنش سرخ شده بود سرعت دستم رو بیشتر کردم اونم با قدرت بیشتری هم ردیف با من حرکت میکرد از شدت درد شونم رو گاز گرفته بود باز من مونده بودم از داغی بسوزم یا از درد دندوناش که شونم رو با قدرت گاز میگرفت سرعتم رو بازم بیشتر کردم اون شونم رو گاز گرفته بود جیغ میزد ولی صدای خودم اصلا در نمیومد فقط عرق کرده بودم نفس نفس میزدم یکم بعد احساس کردم با تمام وجود میخوام ارضا بشم سریع زیر باسنش رو گرفتم بلندش کردم کیرم در اومد دوباره گذاشتمش روی پام با شدت ارضا شدم آبم ریخت روی شکمش و زیر سینه هاش اون هنوز دندوناش رو شونم بود دستم رو بردم وسط پاش بالای کسش رو میمالیدم یه جیغ کوتاه زد محکم تر دندوناش رو روی شونم فشار داد پام خیس شد فهمیدم ارضا شده دندوناش رو آروم برداشت بیحال سرش رو گذاشت روی شونم خودمم چشام رو بسته بودم سرم تکیه داده بودم عقب شونم بدجوری میسوخت مستی – شهوت – فکرای سمی – حسرت – غم و غصه هام – دردای نا تموم همه باهم جمع شده بودن میزدن تو مغزم سرم تیر میکشید…
توی وان حموم نشسته بودم تیکه داده بودم عقب مریم هم تو بغلم نشسته بود آب خیلی داغ بود ولی اصلا نمیفهمیدم یعنی هیچی نمیفهمیدم فقط خسته بودم از همه چیز از زندگی از خودم از دنیا از بدبختیا به شونم نگاهی کردم جای دندوناش آروم خون میومد دورشون هم خون مردگی و کبودی عجیبی داشت.مریم آروم تنم رو میمالید از قیافم معلوم بود از ناله یه چیز اونور ترم.دستام رو حلقه کردم گذاشتم رو سینش سرم رو از پشت گذاشتم روی شونه هاش بین ما فقط سکوت فریاد میزد.
******
کنار شیشه های قدی اتاقم واساده بودم مثل همیشه به بیرون نگاه میکردم زل زده بودم به چراغ خطر قرمز روی آسمون خراشها مریم داشت موهاش رو خشک میکرد یه آهی کشیدم پنجره رو باز کردم یه سیگار روشن کردم دوباره خیره شدم به همونا مریم موهاش رو خشک کرد اومد پشتم دستاش رو گذاشت روی سینم پشت سرم رو بوس کرد گفت من دیگه برم سرم رو تکون دادم گفتم مرسی خیلی خوش گذشت آروم خندید گفت به من بیشتر خوش گذشت خیلی ممنون دستش رو که روی سنم بود آوردم بالا بوس کردم گفتم مواظب خودت باش خداحافظ دوباره پشت سرم رو بوس کرد گفت تو هم همینطور بعد از اتاقم رفت بیرون کیفش رو گرفت رفت.

خیلی بی حال به آسمون شب نگاه کردم استریو اتاقم رو روشن کردم دوباره به بیرون خیره شدم یه کام عمیق از سیگارم گرفتم چندتا قطره اشک از چشام چکید روی صورتم یاور همیشگیم مثل همیشه صداش بیداد میکرد…
ببین ببین این گریه یه مرده – مردی که گریه هاش ظهور درده
ببین ببین این آخرین صدای – این بی صدا شبخون کوچه گرده
قلب پاییزیه من باغ دلواپسیه – خوندنم ترانه نیست هق هق بی کسیه…

ادامه دارد …

نویسنده :Reload

Advertisements
This entry was posted in بازنده. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s